Change Language Thai English
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
เดิมบ้านชุมพล เป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ต่อมาเมื่ออำเภอเมืองพัทลุง มีประชากรเพิ่มมากขึ้น กระทรวงมหาดไทย จึงแยกหมู่บ้านชุมพล มารวมกับหลายๆ หมู่บ้านทางทิศตะวันตก ประกาศจัดตั้งเป็นตำบลชุมพล และ ต่อมาได้แยกตำบลชุมพล ตำบล บ้านนา ตำบลลำสินธุ์ และตำบลอ่างทอง ประกาศจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอชุมพล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ต่อมาได้ขอพระราชทานชื่อใหม่เป็นชื่อกิ่งอำเภอศรีนครินทร์ และได้รับการยกเป็นอำเภอศรีนครินทร์ จนถึงปัจจุบัน สำหรับคำว่าชุมพล มาจากสมัยรัชกาลที่ ๕ ตอนที่พม่ายกทัพ เพื่อจะมาตีกรุงรัตนโกสิน ที่เรียกว่า สงครามเก้าทัพ ชาวบ้านได้รวมตัวกันเพื่อต่อต้านกองทัพพม่า โดยใช้บริเวณนี้เป็นที่รวบรวมไพร่พล จึงได้ชื่อว่าบ้านชุมพล จนถึงปัจจุบัน  
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   ตราสัญลักษณ์
   บทบาทหน้าที่
   นโยบาย
   โครงสร้างองค์กร
   ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   คู่มือการปฏิบัติงาน
   คู่มือสำหรับประชาชน
   เทศบัญญัติเทศบาล
   แผนป้องกันการทุจริต
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น
   ข้อมูลผู้บริหาร
   E-Service
   สายตรงนายก
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนา
   แผนงาน/โครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   วารสารเทศบาล
   แผนพัฒนาบุคลากร
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   แผนดำเนินงานประจำปี
    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
    ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   รายงานการประชุม
   รายงานทางการเงิน
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   นัดหมายประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพล
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา ทต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษาฯ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
นายสุชาติ นิ่มวุ่น
นายกเทศมนตรีตำบลชุมพล
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา ประจำปี 2563  (ดู : 7)
สนามกีฬาที่ประชาชนใช้ออกกำลังกาย (ดู : 8)
เยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ (ดู : 43)
ประกาศผลสอบคัดเลือกโครงการเด็กดีศรีอุบลรัตน์ฯและเด็กดีศรีท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ดู : 35)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลชุมพล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนารา - บ้านขัน ซอย 2 หมู่ที่ 9 ตำบลชุมพลฯ ด้วยวิธีคัดเลือก (ดู : 9)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเสม็ด – หลังค่าย ซอย2 หมู่ที่ 3 ตำบลชุมพลฯ ด้วยวิธีคัดเลือก (ดู : 5)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านโคกสูง ตำบลชุมพลฯ ด้วยวิธีคัดเลือก (ดู : 6)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมถนน สายนารา - บ้านขัน หมู่ที่ 12 ตำบลชุมพลฯ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8)
 
รณรงค์ป้องกันปัญหาท้องก่อนวัยอันควร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
รณรงค์ลด ละ เลิก บุหรี่
 
  อ่านรายละเอียด  
 
รณรงค์ลด ละ เลิก แอลกอฮอล์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
18 กค.64 ทต.ชุมพล ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่าพระศรีนครินทรทราบรมราชชนนี ณ.หน้าที่ว่าการอำเภอศรีนครินทร์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ขุดลอกผักตบชวา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ปนะชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลชุมพล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ขยะอันตรายแลกไข่
 
  อ่านรายละเอียด  
 
แสดงความขอบคุณ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี2564 ครั้งที่2
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ประชุมจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
บิ๊กคลีนนิ่งเดย์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
แสดงความยินดีนางสาววิไลลักษณ์ เรืองผลและนางจริยา จันทร์ดำ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
รณรงค์ฉีดวัคซีนโคโรน่า-19
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการพัฒนาผู้สูงอายุ(มอบหน้ากากอนามัย)แก่ผู้สูงอายุที่เป็นผู้พิการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พ.ค. 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลชุมพล
สถานที่ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
สวนเศรษฐกิจพอเพียง(สวนลุงนวย)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
อ่างเก็บน้ำในค่ายอภัยบริรักษ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเครื่องแกง ม.1 ตำบลชุมพล
 
  อ่านรายละเอียด  
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง e-GP  
หนังสือสั่งการ
  กระดานสนทนา ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลชุมพล
   เลขที่ 191 หมู่ที่ 5 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 93000
   โทรศัพท์ : 074-635060 074-673987
E-mail Address : info@chumponcity.go.th
   Copyright © 2019. www.chumponcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs