Change Language Thai English
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
 
เดิมบ้านชุมพล เป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ต่อมาเมื่ออำเภอเมืองพัทลุง มีประชากรเพิ่มมากขึ้น กระทรวงมหาดไทย จึงแยกหมู่บ้านชุมพล มารวมกับหลายๆ หมู่บ้านทางทิศตะวันตก ประกาศจัดตั้งเป็นตำบลชุมพล และ ต่อมาได้แยกตำบลชุมพล ตำบล บ้านนา ตำบลลำสินธุ์ และตำบลอ่างทอง ประกาศจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอชุมพล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ต่อมาได้ขอพระราชทานชื่อใหม่เป็นชื่อกิ่งอำเภอศรีนครินทร์ และได้รับการยกเป็นอำเภอศรีนครินทร์ จนถึงปัจจุบัน สำหรับคำว่าชุมพล มาจากสมัยรัชกาลที่ ๕ ตอนที่พม่ายกทัพ เพื่อจะมาตีกรุงรัตนโกสิน ที่เรียกว่า สงครามเก้าทัพ ชาวบ้านได้รวมตัวกันเพื่อต่อต้านกองทัพพม่า โดยใช้บริเวณนี้เป็นที่รวบรวมไพร่พล จึงได้ชื่อว่าบ้านชุมพล จนถึงปัจจุบัน  
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   ตราสัญลักษณ์
   บทบาทหน้าที่
   นโยบาย
   โครงสร้างองค์กร
   ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   คู่มือการปฏิบัติงาน
   คู่มือสำหรับประชาชน
   เทศบัญญัติเทศบาล
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น
   ข้อมูลผู้บริหาร
   E-Service
   สายตรงนายก
   อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
   มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
   นโยบายไม่รับของขวัญ
   ประมวลจริยธรรม
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนา
   แผนงาน/โครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   วารสารเทศบาล
   แผนพัฒนาบุคลากร
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   แผนดำเนินงานประจำปี
    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
    ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและการประพฤติมิชอบ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ6เดือน
รายงาน
   รายงานการประชุมสภาเทศบาล
   รายงานทางการเงิน
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   นัดหมายประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพล
   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา ทต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษาฯ
 
 
ผลลัพธ์คะแนนความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
นายสุชาติ นิ่มวุ่น
นายกเทศมนตรีตำบลชุมพล
สายตรงนายก 080-865-2754
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
พิธีมอบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่แก่กลุ่มเกษตรกร (ดู : 14)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหาร ในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ. 2565 (ดู : 12)
ประกาศผลการลดพลังงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานของเทศบาลตำบลชุมพล ประจำปี 2564 (ดู : 14)
แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา ประจำปี 2564 (ดู : 19)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลชุมพล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนารา หมู่ที่ 12 ตำบลชุมพลฯ (ดู : 5)
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนารา หมู่ที่ 12 ตำบลชุมพลฯ (ดู : 6)
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565  (ดู : 9)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมฯ (ดู : 8)
 
ลงพื้นที่ติดตามและรายงานความคืบหน้าการประสานงานเพื่อขอความช่วยเหลือในการรักษาเด็กซึ่งป่วยเป็นโรคท่อน้ำดีอุดตันตั้งแต่กำเนิด โรคตับแข็ง และม้ามโต
 
  อ่านรายละเอียด  
 
เยี่ยมเยียนประชาชนครัวเรือนยากจนกลุ่มเปราะบาง หมู่ที่ 10 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
นายสุชาติ นิ่มวุ่น นายกเทศมนตรีตำบลชุมพล พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สังกัดกองช่าง ลงพื้นที่สำรวจท่อเมนประปาหมู่บ้าน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชุมพล สังกัดกองช่าง ลงพื้นที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาโงก จังหวัดพังงา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ลงพื้นที่มอบของอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ประชาชน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชุมพล สังกัดกองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางสาธารณะ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
เจ้าหน้าที่สังกัดกองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนน สายบ้านชุมพล หมู่ที่ 1 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชุมพล สังกัดกองช่าง ลงพื้นที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา ในพื้นที่หมู่ที่ 5
 
  อ่านรายละเอียด  
 
เจ้าหน้าที่สังกัดกองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนน สายแพรกยอ-บ้านขัน ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชุมพล สังกัดกองช่าง ลงพื้นที่ ล้างทำความสะอาด ดันหน้าทรายกรองระบบที่ 2,3พร้อมเติมสารส้มและคลอรีน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
เจ้าหน้าที่สังกัดกองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชุมพล สังกัดกองช่าง ลงพื้นที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชุมพล สังกัดกองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางสาธารณะและติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนสาธารณะ
 
  อ่านรายละเอียด  
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลชุมพล
สถานที่ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
น้ำตกฟ้าลั่น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
สวนเศรษฐกิจพอเพียง(สวนลุงนวย)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
อ่างเก็บน้ำในค่ายอภัยบริรักษ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง e-GP  
หนังสือสั่งการ
  กระดานสนทนา ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
 
 
  เทศบาลตำบลชุมพล
   เลขที่ 191 หมู่ที่ 5 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 93000
   โทรศัพท์ : 074-635060 074-673987
E-mail Address : info@chumponcity.go.th
   Copyright © 2019. www.chumponcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs