Change Language Thai English
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
เดิมบ้านชุมพล เป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ต่อมาเมื่ออำเภอเมืองพัทลุง มีประชากรเพิ่มมากขึ้น กระทรวงมหาดไทย จึงแยกหมู่บ้านชุมพล มารวมกับหลายๆ หมู่บ้านทางทิศตะวันตก ประกาศจัดตั้งเป็นตำบลชุมพล และ ต่อมาได้แยกตำบลชุมพล ตำบล บ้านนา ตำบลลำสินธุ์ และตำบลอ่างทอง ประกาศจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอชุมพล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ต่อมาได้ขอพระราชทานชื่อใหม่เป็นชื่อกิ่งอำเภอศรีนครินทร์ และได้รับการยกเป็นอำเภอศรีนครินทร์ จนถึงปัจจุบัน สำหรับคำว่าชุมพล มาจากสมัยรัชกาลที่ ๕ ตอนที่พม่ายกทัพ เพื่อจะมาตีกรุงรัตนโกสิน ที่เรียกว่า สงครามเก้าทัพ ชาวบ้านได้รวมตัวกันเพื่อต่อต้านกองทัพพม่า โดยใช้บริเวณนี้เป็นที่รวบรวมไพร่พล จึงได้ชื่อว่าบ้านชุมพล จนถึงปัจจุบัน  
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   ตราสัญลักษณ์
   บทบาทหน้าที่
   นโยบาย
   โครงสร้างองค์กร
   ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   คู่มือการปฏิบัติงาน
   คู่มือสำหรับประชาชน
   เทศบัญญัติเทศบาล
   แผนป้องกันการทุจริต
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น
   ข้อมูลผู้บริหาร
   E-Service
   สายตรงนายก
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนา
   แผนงาน/โครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   วารสารเทศบาล
   แผนพัฒนาบุคลากร
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   แผนดำเนินงานประจำปี
    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
    ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   รายงานการประชุม
   รายงานทางการเงิน
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา ทต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษาฯ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
นายสัมภาษณ์ เหน็บบัว
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลชุมพล
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
เยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ (ดู : 18)
ประกาศผลสอบคัดเลือกโครงการเด็กดีศรีอุบลรัตน์ฯและเด็กดีศรีท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ดู : 14)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ  (ดู : 19)
ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ของเทศบาลตำบลชุมพล เพิ่มเติมครั้งที่ 1 (ดู : 139)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลชุมพล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณเงินอุดหนุดเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 3)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 5)
ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพลฯ(งวดที่1) (ดู : 20)
ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15004 สายแพรกยอ - บ้านขันฯ (ดู : 14)
 
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2/2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
แถลงนโยบาย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
อบรม กปน.สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลชุมพล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
รับสมัครเลือกตั้งท้องถิ่น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ทำบุญเทศบาลประจำปี2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
รับเสด็จฯ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ....เก็บขยะสองข้างทางถนนเพชรเกษม(พัทลุง-ตรัง)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
จิตอาสาพระราชทาน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
23 ต.ค. 63 วันปิยมหาราช
 
  อ่านรายละเอียด  
 
120 ปี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
มุทิตาจิต ปลัด สุรพล บุญยก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
บูรณาการ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ร่วมพิธีเปิดและส่งมอบบ้าน
 
  อ่านรายละเอียด  
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลชุมพล
สถานที่ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
สวนเศรษฐกิจพอเพียง(สวนลุงนวย)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
อ่างเก็บน้ำในค่ายอภัยบริรักษ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเครื่องแกง ม.1 ตำบลชุมพล
 
  อ่านรายละเอียด  
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง e-GP  
หนังสือสั่งการ
  กระดานสนทนา ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลชุมพล
   เลขที่ 191 หมู่ที่ 5 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 93000
   โทรศัพท์ : 074-635060 074-673987
E-mail Address : info@chumponcity.go.th
   Copyright © 2019. www.chumponcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs