Change Language Thai English
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
 
เดิมบ้านชุมพล เป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ต่อมาเมื่ออำเภอเมืองพัทลุง มีประชากรเพิ่มมากขึ้น กระทรวงมหาดไทย จึงแยกหมู่บ้านชุมพล มารวมกับหลายๆ หมู่บ้านทางทิศตะวันตก ประกาศจัดตั้งเป็นตำบลชุมพล และ ต่อมาได้แยกตำบลชุมพล ตำบล บ้านนา ตำบลลำสินธุ์ และตำบลอ่างทอง ประกาศจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอชุมพล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ต่อมาได้ขอพระราชทานชื่อใหม่เป็นชื่อกิ่งอำเภอศรีนครินทร์ และได้รับการยกเป็นอำเภอศรีนครินทร์ จนถึงปัจจุบัน สำหรับคำว่าชุมพล มาจากสมัยรัชกาลที่ ๕ ตอนที่พม่ายกทัพ เพื่อจะมาตีกรุงรัตนโกสิน ที่เรียกว่า สงครามเก้าทัพ ชาวบ้านได้รวมตัวกันเพื่อต่อต้านกองทัพพม่า โดยใช้บริเวณนี้เป็นที่รวบรวมไพร่พล จึงได้ชื่อว่าบ้านชุมพล จนถึงปัจจุบัน  
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   ตราสัญลักษณ์
   บทบาทหน้าที่
   นโยบาย
   โครงสร้างองค์กร
   ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   คู่มือการปฏิบัติงาน
   คู่มือสำหรับประชาชน
   เทศบัญญัติเทศบาล
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
   มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
   นโยบายไม่รับของขวัญ
   ประมวลจริยธรรม
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนา
   แผนงาน/โครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   วารสารเทศบาล
   แผนพัฒนาบุคลากร
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   แผนดำเนินงานประจำปี
    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
    ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและการประพฤติมิชอบ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ6เดือน
รายงาน
   รายงานการประชุมสภาเทศบาล
   รายงานทางการเงิน
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   นัดหมายประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพล
   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา ทต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษาฯ
 
 
ผลลัพธ์คะแนนความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
นายสุชาติ นิ่มวุ่น
นายกเทศมนตรีตำบลชุมพล
สายตรงนายก 080-865-2754
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาบรรทัด แปลงที่ 2 ตอนที่ 2 เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ทุ่งสง-สงขลา 3 (วงจรที่ 1 และวงจรที่ 2) ท้องที่จังหวัดพัทลุง (ดู : 11)
ประกาศเปิดประมูลสิทธิก่อสร้างอาคารในที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ พท.132เบียนที่ พท.132(บางส่วน) ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง (ดู : 11)
ระเบียบเทศบาลตำบลชุมพล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอใช้ห้องประชุมและอัตราเรียกเก็บค่าบำรุงการใช้ห้องประชุมเทศบาลตำบลชุมพล พ.ศ.2565 (ดู : 11)
พิธีมอบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่แก่กลุ่มเกษตรกร (ดู : 26)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลชุมพล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนารา หมู่ที่ 12 ตำบลชุมพลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนารา - บ้านขัน ซอย 2 หมู่ที่ 9 ตำบลชุมพลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding (ดู : 6)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงต่อเติม ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลชุมพลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 3)
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565  (ดู : 4)
 
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อสนองแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ล้างทำความสะอาด ดันหน้าทรายกรองระบบที่ 2,3พร้อมเติมสารส้มและคลอรีน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ย้ายมาตรวัดน้ำประปา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
 
  อ่านรายละเอียด  
 
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ร่วมกิจกรรมการวิ่งไฟพระฤกษ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชุมพล ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุตำบลชุมพล เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กิจกรรมส่งเสริมการเคลื่อนไหวทางกาย(ออกกำลังกายโดยการเต้นบาสโลบ)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
เจ้าหน้าที่สังกัดกองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมท่อเมลประปาบริเวณในพื้นที่หมู่ที่ 1
 
  อ่านรายละเอียด  
 
เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕
 
  อ่านรายละเอียด  
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลชุมพล
สถานที่ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
น้ำตกฟ้าลั่น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
สวนเศรษฐกิจพอเพียง(สวนลุงนวย)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
อ่างเก็บน้ำในค่ายอภัยบริรักษ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง e-GP  
หนังสือสั่งการ
  กระดานสนทนา ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
 
 
  เทศบาลตำบลชุมพล
   เลขที่ 191 หมู่ที่ 5 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 93000
   โทรศัพท์ : 074-635060 074-673987
E-mail Address : info@chumponcity.go.th
   Copyright © 2019. www.chumponcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs