Change Language Thai English
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
 
เดิมบ้านชุมพล เป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ต่อมาเมื่ออำเภอเมืองพัทลุง มีประชากรเพิ่มมากขึ้น กระทรวงมหาดไทย จึงแยกหมู่บ้านชุมพล มารวมกับหลายๆ หมู่บ้านทางทิศตะวันตก ประกาศจัดตั้งเป็นตำบลชุมพล และ ต่อมาได้แยกตำบลชุมพล ตำบล บ้านนา ตำบลลำสินธุ์ และตำบลอ่างทอง ประกาศจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอชุมพล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ต่อมาได้ขอพระราชทานชื่อใหม่เป็นชื่อกิ่งอำเภอศรีนครินทร์ และได้รับการยกเป็นอำเภอศรีนครินทร์ จนถึงปัจจุบัน สำหรับคำว่าชุมพล มาจากสมัยรัชกาลที่ ๕ ตอนที่พม่ายกทัพ เพื่อจะมาตีกรุงรัตนโกสิน ที่เรียกว่า สงครามเก้าทัพ ชาวบ้านได้รวมตัวกันเพื่อต่อต้านกองทัพพม่า โดยใช้บริเวณนี้เป็นที่รวบรวมไพร่พล จึงได้ชื่อว่าบ้านชุมพล จนถึงปัจจุบัน  
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   ตราสัญลักษณ์
   บทบาทหน้าที่
   นโยบาย
   โครงสร้างองค์กร
   ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   คู่มือการปฏิบัติงาน
   คู่มือสำหรับประชาชน
   เทศบัญญัติเทศบาล
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
   มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
   นโยบายไม่รับของขวัญ
   ประมวลจริยธรรม
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนา
   แผนงาน/โครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   การโอนงบประมาณรายจ่าย
   การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
   วารสารเทศบาล
   แผนพัฒนาบุคลากร
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   แผนดำเนินงานประจำปี
    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
    ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและการประพฤติมิชอบ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ6เดือน
   แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รายงาน
   รายงานการประชุมสภาเทศบาล
   รายงานทางการเงิน
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   นัดหมายประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพล
   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
   รายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่
   การประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   กิจการสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษาฯ
 
 
ผลลัพธ์คะแนนความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
นายสุชาติ นิ่มวุ่น
นายกเทศมนตรีตำบลชุมพล
สายตรงนายก 080-865-2754
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (ดู : 5)
ขุดลอกวัชพืชสายนบห้วยหยี หมู่ที่8 ต.ชุมพล (ดู : 15)
เทศบาลตำบลชุมพล เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ในช่วงฤดูฝน (ดู : 13)
ตรวจประเมินตามโครงการประกวดการทำเกษตรแบบผสมผสาน (ดู : 16)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลชุมพล
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566 (ดู : 22)
ประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ดู : 16)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู : 23)
ประกาศ เรื่องรายงานผลการจัดซื้่อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 20)
 
ทอดกฐินสามัคคี วัดขันประชาสรรค์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ตรวจสถานการณ์น้ำท่วม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ วัดขันประชาสรรค์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดลำกะ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านที่ถูกเพลิงไหม้
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วันนวมินทรมหาราช
 
  อ่านรายละเอียด  
 
เทศบาลตำบลชุมพล ร่วมออกบูธนิทรรศการ เรื่องไข้เลือดออกและโรคที่มาจากยุงลาย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
รับโล่รางวัลดีเด่นผู้สนับสนุนกิจการด้านการศึกษา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ร่วมพิธีถวายเรื่องราชสักการะราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ประชุมคณะกรรมการ​และอนุกรรมการกองทุน​หลักประกันสุขภาพตำบล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กิจกรรมBig cleaning day
 
  อ่านรายละเอียด  
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลชุมพล
สถานที่ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
น้ำตกฟ้าลั่น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
สวนเศรษฐกิจพอเพียง(สวนลุงนวย)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
อ่างเก็บน้ำในค่ายอภัยบริรักษ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง e-GP  
หนังสือสั่งการ
กระดานสนทนา (Q&A) เทศบาลตำบลชุมพล คลิ๊กที่นี่
 
 
  เทศบาลตำบลชุมพล
   เลขที่ 191 หมู่ที่ 5 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 93000
   โทรศัพท์ : 074-635060 074-673987
E-mail Address : info@chumponcity.go.th
   Copyright © 2019. www.chumponcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs